ELEKTROTIM SA (19/2022) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 07.07.2022 r. powzięła informację o zakończeniu postępowania przetargowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi i wyborze oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. jako oferty najkorzystniejszej. Przetarg dotyczy postępowania pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania Oddziału Łódź RE Łowicz: Modernizacja rozdzielni 110kV oraz dobudowa pola liniowego na stacji energetycznej 110/15kV GZP Boryszew”.

Cena oferty wynosi 8.673.000,00 PLN netto (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Spółka podaje niniejszą informację do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Spółka ELEKTROTIM S.A. będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *