ED INVEST SA (11/2022) Zawarcie przez Spółkę Umowy przedwstępnej nabycia 50% udziałów w Nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Orężnej 31

Zarząd ED invest Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 15 lipca 2022 roku pomiędzy Spółką a spółką pod firmą Rock Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi („Sprzedający”) Umowy Przedwstępnej Sprzedaży („Umowa Przedwstępna”) dotyczącej nabycia przez Spółkę udziału w nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Orężnej 31 o łącznej powierzchni 1,5521 ha („Nieruchomość”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej, przyrzeczona umowa sprzedaży udziału w w/w Nieruchomości zostanie zawarta do dnia 31 maja 2023 roku, po uprzednim spełnieniu się zawartych w Umowie okoliczności (warunków zawieszających), w tym przede wszystkim ujawnienia w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla w/w Nieruchomości Sprzedającego, tj. spółki Rock Development sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako właściciela Nieruchomości.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Umowa Przedwstępna przewiduje uprawnienie Emitenta do zbycia ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy Przedwstępnej na podmiot wskazany w Umowie Przedwstępnej, tj. Sancus Capital spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jak również, iż zgodnie z Umową Przedwstępną na rzecz Sprzedającego, tj. spółki Rock Development sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zastrzeżone zostało uprawnienie do odstąpienia od Umowy Przedwstępnej, które to uprawnienie może zostać zrealizowane nie wcześniej niż 12 września 2022 roku i nie później niż 31 maja 2023 roku.

Cena nabycia w/w udziałów w nieruchomości wynosi 3.628.500,00 zł. brutto, tj. łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT).

W przypadku zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziału w w/w Nieruchomości Spółka zamierza przeznaczyć ją na realizację inwestycji deweloperskiej. Dodatkowo, zważywszy na aktualne warunki makroekonomiczne, inwestycja w nabywany udział w Nieruchomości pozwala także, w ocenie Spółki, zabezpieczyć wolne środki pieniężne Spółki przed postępującą inflacją.

Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *