MANGATA HOLDING SA (24/2022) Powołanie Pana Michała Zawiszy do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Zawiszę.

Wykształcenie:

Michał Zawisza jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stp. w Łodzi. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresy finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych systemów informatycznych oraz zarządzania (ICAN).

Doświadczenie zawodowe:

Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne. W roku 2001, jako wspólnik założyciel, powołał do życia AVALLON Sp. z o.o. (podmiot zrządzający funduszami private equity) sprawując w latach 2001-2018 funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2007 roku partner – członek komitetów inwestycyjnych, w funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II. W latach 2007-2020 przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. zaangażowany w realizację strategii akwizycyjnej holdingu. W latach 2020-2022 członek zarządu Mangata Holding S.A. Od 2018 roku współtwórca LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o. multi-family office o charakterze inwestycyjnym. Jako inwestor, zrealizował ponad 20 transakcji wykupów spółek z uczestnictwem kapitałowym menedżerów (transakcje management buy-out / buy-in). Przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek giełdowych.

Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Biznesu przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz inicjator powołania Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych przy Instytucie Gospodarki Międzynarodowej UŁ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Muzycznego Dzieci i Młodzieży PIANO w Zgierzu.

Pan Michał Zawisza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie złożone przez Pana Michała Zawiszę stanowi załącznik do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *