RAINBOW TOURS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), zwanego dalej „Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych”, Zarząd Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej także jako „Spółka” lub „Emitent”) poniżej przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku, a także raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży oraz o przedsprzedaży imprez turystycznych.

I. Raporty okresowe

A. Raporty kwartalne:

(1) „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. zostanie przekazany w dniu 26 maja 2023 roku (piątek),

(2) „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – zostanie przekazany w dniu 17 listopada 2023 roku (piątek).

Zarząd Spółki oświadcza, działając w związku z § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, że w roku 2023 Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne (za I i III kwartał 2023 roku), zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej obejmującą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, sporządzone zgodnie z MSR i w związku z tym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za wskazane kwartały sprawozdawcze.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku i za II kwartał 2023 roku.

B. Raport półroczny:

(1) „Rozszerzony” skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – zostanie przekazany w dniu 29 września 2023 roku (piątek).

Emitent zamieści w „rozszerzonym” skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za wskazany okres, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, a tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za wskazany okres sprawozdawczy.

C. Raporty roczne:

(1) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 zostanie przekazany w dniu 28 kwietnia 2023 roku (piątek),

(2) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 zostanie przekazany w dniu 28 kwietnia 2023 roku (piątek).

II. Raporty bieżące o przychodach oraz o przedsprzedaży oferty „Lato 2023”, „Zima 2023/2024” i „Lato 2024”

Zarząd Emitenta będzie przekazywał w 2023 roku, w formie raportu bieżącego informacje o przychodach ze sprzedaży (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym) spółki Rainbow Tours S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, niezwłocznie po ich ustaleniu, nie później jednak, niż do 27-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport będzie dotyczył. Przedmiotowe, publikowane w 2023 roku informacje o przychodach ze sprzedaży spółki Rainbow Tours S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours obejmować będą miesiące od stycznia 2023 roku do listopada 2023 roku.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta będzie przekazywał w 2023 roku, w formie raportu bieżącego w celu odzwierciedlenia obrazu efektywności i wielkości przyszłych przychodów ze sprzedaży, informacje na temat przedsprzedaży oferty Spółki:

(1) informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2023”, w następujących terminach:

(-) w dniu 21 lutego 2023 roku (wtorek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2023” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 lutego 2023 roku,

(-) w dniu 19 kwietnia 2023 roku (środa) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2023” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 kwietnia 2023 roku,

(-) w dniu 19 maja 2023 roku (piątek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2023” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 maja 2023 roku,

(-) w dniu 5 lipca 2023 roku (środa) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2023” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 czerwca 2023 roku;

(2) informacje na temat przedsprzedaży oferty „Zima 2023/2024”, w następujących terminach:

(-) w dniu 19 maja 2023 roku (piątek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Zima 2023/2024” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 maja 2023 roku,

(-) w dniu 18 sierpnia 2023 roku (piątek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Zima 2023/2024” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 sierpnia 2023 roku,

(-) w dniu 6 listopada 2023 roku (poniedziałek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Zima 2023/2024” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 października 2023 roku;

(3) informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2024”, w następujących terminach:

(-) w dniu 19 grudnia 2023 roku (wtorek) – informacje na temat przedsprzedaży oferty „Lato 2024” – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 grudnia 2023 roku.

Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych.

Emitent będzie przekazywał przedmiotowe w/w informacje aż do odwołania, o czym Zarząd Emitenta poinformuje w drodze ewentualnego, stosownego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *