RAINBOW TOURS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego…

View More RAINBOW TOURS SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki

RAINBOW TOURS SA (40/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc listopad 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-listopad 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów…

View More RAINBOW TOURS SA (40/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc listopad 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-listopad 2022 roku

RAINBOW TOURS SA (38/2022) Zobowiązania Lock-Up dotyczące akcji Emitenta

Działając w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu…

View More RAINBOW TOURS SA (38/2022) Zobowiązania Lock-Up dotyczące akcji Emitenta

RAINBOW TOURS SA (37/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc październik 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-październik 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów…

View More RAINBOW TOURS SA (37/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc październik 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-październik 2022 roku

RAINBOW TOURS SA (33/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc wrzesień 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-wrzesień 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów…

View More RAINBOW TOURS SA (33/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc wrzesień 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-wrzesień 2022 roku

RAINBOW TOURS SA (30/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 12.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt 6)-9) Rozporządzenia…

View More RAINBOW TOURS SA (30/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 12.10.2022 r.

RAINBOW TOURS SA (31/2022) Decyzje Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. dotyczące wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane”

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie postanowień § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz…

View More RAINBOW TOURS SA (31/2022) Decyzje Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. dotyczące wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane”

RAINBOW TOURS SA (32/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 12.10.2022 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2022 roku: (1)…

View More RAINBOW TOURS SA (32/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 12.10.2022 r.

RAINBOW TOURS SA (28/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1)…

View More RAINBOW TOURS SA (28/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

RAINBOW TOURS SA (27/2022) Uzyskanie przez Spółkę gwarancji ubezpieczeniowej jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Działając w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu…

View More RAINBOW TOURS SA (27/2022) Uzyskanie przez Spółkę gwarancji ubezpieczeniowej jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych