RAINBOW TOURS SA (28/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1)…

View More RAINBOW TOURS SA (28/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

RAINBOW TOURS SA (27/2022) Uzyskanie przez Spółkę gwarancji ubezpieczeniowej jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Działając w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu…

View More RAINBOW TOURS SA (27/2022) Uzyskanie przez Spółkę gwarancji ubezpieczeniowej jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

RAINBOW TOURS SA (26/2022) Propozycja wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane”

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć…

View More RAINBOW TOURS SA (26/2022) Propozycja wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane”

RAINBOW TOURS SA (23/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc lipiec 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-lipiec 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów…

View More RAINBOW TOURS SA (23/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc lipiec 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-lipiec 2022 roku

RAINBOW TOURS SA (22/2022) Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Zima 2022/2023”, za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2022 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów…

View More RAINBOW TOURS SA (22/2022) Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Zima 2022/2023”, za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 lipca 2022 r.

RAINBOW TOURS SA (21/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc czerwiec 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-czerwiec 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów…

View More RAINBOW TOURS SA (21/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za miesiąc czerwiec 2022 roku oraz w rachunku narastającym za okres miesięcy styczeń-czerwiec 2022 roku

RAINBOW TOURS SA (20/2022) Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2022”

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów…

View More RAINBOW TOURS SA (20/2022) Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2022”

RAINBOW TOURS SA (16/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu maju 2022 roku

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów…

View More RAINBOW TOURS SA (16/2022) Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu maju 2022 roku

RAINBOW TOURS SA (15/2022) Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela; Złożenie deklaracji ustanowienia „lock-up” w związku z wnioskiem o wprowadzenie zamien

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako „Spółka” lub „Emitent”), na podstawie postanowień § 5 pkt 2) i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących…

View More RAINBOW TOURS SA (15/2022) Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela; Złożenie deklaracji ustanowienia „lock-up” w związku z wnioskiem o wprowadzenie zamien

RAINBOW TOURS SA (14/2022) Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A. jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; zawarcie aneksu do umowy gwarancji

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, „Zobowiązany”) informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 23.06.2022 r., Spółka zawarła z kontrahentem, tj. z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu…

View More RAINBOW TOURS SA (14/2022) Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A. jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; zawarcie aneksu do umowy gwarancji