STARHEDGE SA (10/2022) Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Zarząd Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również: „Emitentem” lub „Spółką) zawiadamia, że Emitent w związku z podniesieniem na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2022 roku, kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta tj. Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. (KRS: 0000743210) z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez utworzenie 2.000 (dwa tysiące) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiątt złotych) każdy oraz w związku ze złożonym jednocześnie w wykonaniu wskazanej uchwały przez Emitenta oświadczeniem o objęciu przez Emitenta 2.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, o wartości nominalnej wynoszącej po 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 złotych, również w dniu 7 czerwca 2022 roku, zawarł przed notariuszem Klaudią Najdowską w Warszawie, w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia, na podstawie której Starhedge S.A. wniosła do spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o., nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjny 583/2 (pięćset osiemdziesiąt trzy łamane przez dwa), o obszarze 0,2565 ha (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim, gminie Bełchatów M., w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej nr 44B (czterdzieści cztery litera „B”), dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1B/00034352/1, na pokrycie wartości objętych udziałów.

Wartość nieruchomości wniesionej do Spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. została oszacowana na dzień 7 czerwca 2022 roku m.in. w oparciu o wartość księgową składnika majątku Emitenta, na łączną kwotę 17.464.475,07 złotych, natomiast nadwyżka wartości tego wkładu ponad wartość nominalną pokrytych nim 2.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o wartości wynoszącej po 50,00 zł każdy, zostanie przekazana w wysokości 17.364.475,07 na kapitał zapasowy spółki Starhedge Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami Sp. z o.o. (agio).

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.

Wniesienie opisanej nieruchomości stanowiącej modernizowany i adoptowany budynek mieszkalny wielorodzinny do odrębnego podmiotu, zależnego w całości od Emitenta, jest elementem wdrażanego przez Emitenta modelu biznesowego polegającego na stworzenie Spółek celowych, których zadaniem będzie realizowanie poszczególnych elementów strategii grupy kapitałowej w tym umożliwienie pozyskiwania Inwestorów dla poszczególnych projektów, a także umożliwienie pełniejszej kontroli nad strukturą kosztów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *