MONNARI TRADE SA (11/2022) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Pana Mirosława Misztala, powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE

i 2004/72/WE, oraz informację o zmianie stanu posiadania akcji.

Treść przedmiotowego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Pan Mirosław Misztal jako Prezes Zarządu Emitenta oraz jako osoba kontrolująca Modern Model Sp.

z o.o. z siedzibą w Łodzi, poinformował o transakcji nabycia przez ww. Spółkę 181 000 akcji MONNARI TRADE S.A., w transakcji pakietowej, za cenę 3,90 zł za akcję.

W dniu 12 sierpnia 2022 r., MODERN MODEL Sp. z o.o. nabyła 181 000 akcji Emitenta, co stanowi 0,60% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 0,52 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Modern Model Sp. z o.o przed zawarciem powyższej umowy, posiadała akcje MONNARI TRADE S.A. w liczbie 1 400 000 akcji Emitenta, co stanowiło 4,58 % w kapitale zakładowym oraz 3,98 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku nabycia ww. akcji Modern Model Sp. z o.o. posiada 1 581 000 akcji, co stanowi 5,17 % w kapitale zakładowym oraz 4,50 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Mirosław Misztal poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Nabycie akcji Monnari Trade S.A. przez wyżej wymienioną spółkę stanowi pośrednie nabycie przez Pana Mirosława Misztala akcji Emitenta. W wyniku powyższej transakcji, stan posiadania przez niego akcji Emitenta bezpośredni i pośredni uległ zmianie w stosunku do informacji zawartej w Skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 r. i wynosi – 9 537 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowi 31,20 % w kapitale zakładowym oraz 30,55 % w ogólnej liczbie głosów (10 737 468 głosów) na Walnym Zgromadzeniu.

Przed wyżej wymienioną transakcją stan posiadania Pana Mirosława Misztala akcji Emitenta bezpośredni i pośredni wynosił 9 356 468 akcji (w tym 1 200 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu), co stanowiło 30,61 % w kapitale zakładowym oraz 10 556 468 głosów, co stanowiło 30,04 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

MODERN MODEL Sp. z o.o. w okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów MONNARI TRADE S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *