PAMAPOL SA (28/2022) Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2022 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych (Sąd) zmiany wpisu hipoteki łącznej umownej na nieruchomościach spółki zależnej Emitenta – Mitmar Sp. z o.o. w Głownie.

Zmiana została dokonana w celu zabezpieczenia umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW), Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) jako Kredytobiorcami oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako Poręczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Kredytodawcami, zmienionej ostatnio aneksem z dnia 28 stycznia 2022 r. (Aneks, raport bieżący nr 2/2022). Obecna zmiana hipoteki wynika z zawarcia tego Aneksu i polega na zastąpieniu dotychczasowej kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia 262 mln zł przez kwotę 305 mln zł (o ustanowieniu hipotek umownych łącznych do kwoty 262 mln zł Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 13 września 2019 r.).

Postanowienie Sądu, o którym mowa powyżej kończy proces skutecznego ustanowienia zmiany wysokości obciążenia hipotecznego na nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność Emitenta położonych w Ruścu, nieruchomościach WZPOW położonych w Kwidzynie i nieruchomości inwestycyjnej WZPOW w Grudziądzu oraz nieruchomościach położonych w Głownie będących własnością Mitmar, stanowiący realizację postanowień Aneksu w tym zakresie – zgodnie z treścią Aneksu każdy z Kredytobiorców ustanowił odrębnie na rzecz PKO BP S.A. (administrator hipoteki) hipoteki umowne łączne do kwoty 305 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *