RAINBOW TOURS SA (28/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 15 września 2022 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” – „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 12 października 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako zyski zatrzymane, w tym utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2021,

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,

7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ):

(-) Ogłoszenie o NWZ – 15.09.2022 r.

(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 26.09.2022 r.

(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 27.09.2022 r.

(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 21.09.2022 r.

(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 24.09.2022 r.

(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 07.10.2022 r.

(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 12.10.2022 r.

(-) Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 12.10.2022 r.

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” – „Walne Zgromadzenia”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *