REDAN SA (18/2022) Przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz rozwiązanie rezerwy w kwocie 7,6 mln zł

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż otrzymał oświadczenie

Banku HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”) zawierające zgodę na przejęcie przez Redan długu spółki Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym, z którego TS korzysta na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku (dalej „Umowa Kredytowa”) zawartej przez TS i Redan jako kredytobiorców z Bankiem HSBC. Przejęcie długu nastąpiło na podstawie umowy przejęcia długu (dalej „Umowa Przejęcia”) zawartej przez Redan z TS w dniu 22 września 2022 r., o której Redan informował w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 23 września 2022 r.

Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejął od TS całość zadłużenia wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym w ramach Umowy Kredytowej w wysokości 1.165,3 tys. USD i 852,43 tys. PLN. Zadłużenie to stanowi wykorzystanie przez Redan kredytu w rachunku bieżącym na podstawie Umowy Kredytowej. Z tytułu przejęcia długu TS jest zobowiązany do zapłaty Redan wynagrodzenia w wysokości 6 551,5 tys. PLN.

Redan jednocześnie informuje, że zostały także wypełnione warunki wejścia w życie aneksu (dalej „Aneks”) do Umowy Kredytowej, który został zawarty w dniu 23 września 2022 r., o którym Redan także informował w raporcie bieżącym nr 16/2022 z dnia 23 września 2022 r. Zgodnie z postanowieniami Aneksu Redan został jedynym kredytobiorcą na podstawie Umowy Kredytowej.

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank HSBC udostępnia Redan:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1,8 mln USD z terminem spłaty na 30 czerwca 2023 r.;

– linię akredytyw do kwoty 3,0 mln USD z terminem dostępności na 30 czerwca 2023 r.

Łączna kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 3,0 mln USD.

Redan posiadał rezerwę (dalej „Rezerwa”) w wysokości 7,6 mln zł na możliwą konieczność spłaty przez Redan, jako dotychczasowego współkredytobiorcy, kredytu wykorzystywanego przez TS w ramach Umowy Kredytowej. Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejął zobowiązania TS z tytułu kredytu wobec Banku HSBC, a na podstawie Aneksu TS został zwolniony z zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej. W związku z tym ustała przyczyna zawiązania Rezerwy. Zatem zarząd Redan podjął decyzję o rozwiązaniu Rezerwy. Kwota rozwiązanej Rezerwy w wysokości 7,6 mln zł została zaliczona do przychodów finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *