RAINBOW TOURS SA (30/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 12.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), działając na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt 6)-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2022 roku, wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Wszelkie dokumenty związane z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12.10.2022 r., zostały opublikowane na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce: „WZA”/”Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.10.2022 r.”, w ramach kompletu dokumentacji związanej ze zwołaniem i odbyciem przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

(-) Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12.10.2022 r.;

(-) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12.10.2022 r. nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;

(-) do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 12.10.2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *