MIRACULUM SA (1/2023) Wniesienie powództwa o zapłatę odszkodowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 2 marca 2022 r., Emitent informuje o wniesieniu powództwa o zapłatę odszkodowania w wysokości 3 mln zł, za szkodę jaka powstała na jej majątku, w związku z transakcjami na marce „Gracja”.

Spółka wniosła o zasądzenie odszkodowania od: Moniki Nowakowskiej, Grzegorza Golca, Marka Jankowskiego, Piotra Smolucha, Piotra Nadolskiego, Janusza Auleytnera, Emilii Sójki, Jerzego Koska, SOR Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Transakcje na marce „Gracja” w latach 2015-2016, przeprowadziła Monika Nowakowska (ówczesna Prezes Zarządu Emitenta).

Transakcje prowadziły do tego, że Spółka najpierw sprzedała za 1,5 mln zł na rzecz SOR Faktoring Sp. z o.o. (podmiot w pełni kontrolowany przez Monikę Nowakowską) prawa do marki „Gracja” a za 9 miesięcy Miraculum S.A. odkupiła te same prawa za kwotę 4,5 mln zł w wyniku emisji 1,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii R2 o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda.

W latach 2015-2016 w Radzie Nadzorczej Miraculum S.A. zasiadali Panowie Grzegorz Golec, Marek Jankowski, Piotr Smoluch, Piotr Nadolski, Janusz Auleytner.

Pani Emilia Sójka (ówczesna prokurent Spółki), w imieniu Spółki stanęła do wszystkich umów transakcji, natomiast Jerzy Kosek (rzeczoznawca) w ciągu jednego roku sporządził trzy wyceny znaku towarowego Gracja, które to diametralnie różniły się od siebie (od 1,519 mln zł do 5,612 mln zł).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *