REDAN SA (1/2023) Sprzedaż obligacji serii F wyemitowanych przez Redan

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż powziął informację dotyczącą sprzedaży wszystkich niewykupionych obligacji serii F wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. („Obligacje”).

W dniu 10 stycznia 2023 r. Krux Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Krux”) wystąpiła do Redan w celu zawarcia porozumienia określającego warunki zapłaty opłaty restrukturyzacyjnej i innych wierzytelności wynikających z Obligacji („Porozumienie”). W treści porozumienia jest wskazane, że Krux nabył od dotychczasowego obligatariusza wszystkie niewykupione Obligacje. Zapisy Porozumienia stanowią, że Redan jest zobowiązany wnosić wierzytelności wynikające z Obligacji na rzecz nowego obligatariusza, w tym w szczególności opłatę restrukturyzacyjną w kwocie 113 tys. zł. Redan zawarł Porozumienie. Nie rodzi ono powstania nowych zobowiązań, ani nie zmienia terminów wymagalności istniejących.

Na moment sporządzenia niniejszego raportu pozostaje do wykupu 7 650 szt. , z początkowych 13 000 szt., Obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Nie występują żadne wymagalne zobowiązania związane z Obligacjami.

Krux jest spółką pośrednio zależną od Pani Piengjai Wiśniewskiej, która, wraz z podmiotem zależnym Ores Sp. z o.o., posiada 25,6% akcji Redan uprawniających do wykonywania 22,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Redan.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *