REDAN SA (16/2022) Warunkowe przejęcie kredytu w rachunku bieżącym przez Redan oraz aneks z bankiem HSBC

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2022 r. zawarł ze spółką Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) umowę przejęcia długu (dalej „Umowa Przejęcia”) wynikającego z kredytu w rachunku bieżącym, z którego TS korzysta na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku (dalej „Umowa Kredytowa”) zawartej przez TS i Redan jako kredytobiorców z Bankiem HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”).

Na podstawie Umowy Kredytowej Bank HSBC udostępnił:

– TS kredyt w rachunku bieżącym (dalej „Kredyt w Rachunku Bieżącym”) do kwoty 1,8 mln USD z terminem spłaty na 30 czerwca 2023 r. – na dzień zawarcia Umowy Przejęcia kwota wykorzystana wynosiła 1.165,3 tys. USD i 2.110,2 tys. PLN;

– TS oraz Redan linię akredytyw do kwoty 3,0 mln USD z terminem dostępności na 30 czerwca 2023 r. – na dzień zawarcia Umowy Przejęcia linia akredytyw jest wykorzystywana wyłącznie przez Redan, a łączna kwota akredytyw otwartych wynosiła 1.361,1 tys. USD.

Łączna kwota wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 3,0 mln USD.

Na podstawie Umowy Przejęcia Redan przejmie od TS całość zadłużenia wynikającego z Kredytu w Rachunku Bieżącym, które będzie istniało w momencie wyrażenia przez Bank HSBC zgody na przejęcie zadłużenia. Oznacza to, że Redan będzie mógł korzystać z Kredytu w Rachunku Bieżącym, a jednocześnie będzie zobowiązany do jego spłaty. Z tytułu przejęcia długu TS będzie zobowiązany do zapłaty Redan wynagrodzenia w wysokości 99% wartości wykorzystania Kredytu w Rachunku Bieżącym na moment przejęcia przez Redan.

Redan jednocześnie informuje, że w dniu 23 września br. otrzymał aneks (dalej „Aneks”) do Umowy Kredytowej podpisany przez wszystkie podmioty. Postanowienia aneksu wejdą w życie, gdy Bank HSBC wyda zgodę na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia oraz gdy Redan zapłaci prowizję za zawarcie Aneksu.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu, TS przestanie być stroną Umowy Kredytowej oraz zostanie zwolniony ze zobowiązań wynikających z Umowy Kredytowej, a jednocześnie postanowienia Umowy Kredytowej uwzględniają sytuację po przejęciu Kredytu w Rachunku Bieżącym przez Redan.

Do momentu publikacji niniejszego raportu Redan nie otrzymał zgody Banku HSBC na przejęcie przez Redan długu TS na podstawie Umowy Przejęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *