REDAN SA (17/2022) Warunkowe wstąpienie Redan w umowy zastawu na prawach ochronnych na znaki towarowe z bankiem HSBC

Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi (dalej „Redan”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2023 r. otrzymał podpisaną przez wszystkie strony umowę zmieniającą do umów zastawu rejestrowego i cywilnego na prawach ochronnych na znaki towarowe (dalej „Umowa Zmieniająca”) zawartą pomiędzy Redan, Top Secret Sp. z o.o. (dalej „TS”) i Bankiem HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank HSBC”).

W dniu 17 grudnia 2014 roku TS oraz Redan zawarły jako kredytobiorcy z Bankiem HSBC umowę o kredyt w rachunku bieżącym i linię akredytyw nr 80/2014. Jako zabezpieczenie tej umowy TS ustanowił na rzecz Banku HSBC zastaw rejestrowy oraz zastaw cywilny na posiadanych przez TS prawach ochronnych na znaki towarowe na podstawie zawartych w dniu 13 października 2015 r. umów zastawu (dalej „Umowy Zastawu”).

W dniu 23 sierpnia 2022 r. TS i Redan zawarły warunkową umowę sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe oraz innych praw (dalej „Umowa Sprzedaży Znaków”, opisaną w raporcie bieżącym nr 13/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.) na podstawie której, między innymi, Redan nabędzie, po spełnieniu wszystkich zawartych w tej umowie warunków zawieszających, od TS prawa ochronne na znaki towarowe obciążone zastawami na podstawie Umów Zastawu.

Na mocy Umowy Zmieniającej, po spełnieniu warunków zawieszających:

1) Redan przystąpi do każdej z Umów Zastawu i stanie się stroną każdej z Umów Zastawu jako zastawca oraz przyjmie zobowiązania z tytułu każdej Umowy Zastawu, a także zgadza się, że będzie związany wszystkimi prawami i obowiązkami zastawcy wynikającymi z Umów Zastawu;

2) TS zostanie zwolniony z wszelkich zobowiązań wynikających z każdej z Umów Zastawu.

Skutki czynności prawnych dokonanych mocą Umowy Zmieniającej nastąpią z chwilą spełnienia się wszystkich warunków opisanych w Umowie Sprzedaży Znaków. Do momentu publikacji niniejszego raportu żaden z warunków opisanych w Umowie Sprzedaży Znaków nie został spełniony.

Zawarcie Umowy Zmieniającej było konieczne dla możliwości wydania przez Bank HSBC zgody na sprzedaż praw ochronnych na znakach towarowych, co jest jednym z warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży Znaków.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *