ELEKTROTIM SA (30/2022) Informacja o zawarciu umowy z PGE Dystrybucja S.A. O/Łódź – budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz

Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29.11.2022 r. zawarła z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadnia pn.: „Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz” (umowa).

Umowa zostanie wykonana w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 29.950.000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka informowała o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w dniu 02.11.2022 r. raportem bieżącym nr 29/2022.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *