MONNARI TRADE SA (33/2022) Korekta raportu ESPI 33/2022

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Monnari Trade S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu bieżącego ESPI 33/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Błąd dotyczy braku załącznika z zestawieniem transakcji skupu akcji własnych dokonanych w dniu 30.12.2022 roku. Treść raportu nie uległa zmianie.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu

30 grudnia 2022 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 5 055 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,017 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,014 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,95 zł.

Emitent posiada łącznie 4 605 582 akcji własnych, stanowiących 15,07 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 13,11 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r.

Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:

– umorzone,

– przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,

– mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę,

– ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,

– a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna

art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *